Formularz rejestracyjny oferenta (oddziału oferenta)

Dane oferenta
Nazwa firmy: *  
Maksymalna długość: 1000 
Prefiks NIP: *   
NIP: *  
Maksymalna długość: 30 
Rejestr działalności (KRS, EDG):  
Maksymalna długość: 30 
Adres (Ulica, nr budynku, nr lokalu): *  
Maksymalna długość: 500 
Dodatkowe informacje adresowe:  
Maksymalna długość: 1000 
Miejscowość: *  
Maksymalna długość: 100 
Kod pocztowy: *  
Maksymalna długość: 50 
Kraj:   
Telefon: *  
Maksymalna długość: 20 
Faks:  
Maksymalna długość: 20 
E-mail: *  
Maksymalna długość: 255 
Adres www:  
Maksymalna długość: 255 
Czy podpisano umowę o poufności NDA?:   
Data rozpoczęcia działalności:   *   
Główni klienci firmy: *  
Maksymalna długość: 1000 


Dane klasyfikujące
Kategorie dostarczanych produktów/usług (Proszę wskazać jedną kategorię wiodącą)  
Lista kategorii asortymentowych *
Dodatkowe informacje:   

Dane użytkownika
Identyfikator użytkownika (login): *  
Maksymalna długość: 50 
Imię: *  
Maksymalna długość: 50 
Nazwisko: *  
Maksymalna długość: 50 
Stanowisko: *  
Maksymalna długość: 100 
E-mail: *  
Maksymalna długość: 255 
Telefon: *  
Maksymalna długość: 50 

Załączniki
Załączniki

Dane osobowe
*    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb związanych z uczestnictwem w procesach zakupowych w Platformie Marketplanet, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)